หลักสูตร สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

ประเภทวิชา   คหกรรม
สาขาวิชา      แฟชั่นและสิ่งทอ
รหัส            31116                                
หลักสูตร      สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1  หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Women’s Clothes Pattern Making Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
2. มีทักษะเกี่ยวกับงาน
3. มีกิจนิสัยในการทำงาน
สมรรถนะหลักสูตร
        สามารถสร้างแบบเสื้อผ้าสตรีได้
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  31116–01   ชื่อวิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 
รหัสวิชา  31116–02  ชื่อวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ